ප්‍රවීන සංගීතවේදී වික්ටර් රත්නායකගේ බිරිඳ රිමාන්ඩ් 10-01-18