ගම්පොළ මාර්ගයක විරෝධතාවක් අතරතුර උණුසුම් තත්ත්වයක් 14-01-18