අනුරාධපුර කහටගස්දිගිලිය රෝහල ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් 14-03-18