දේශපාලඥයෝ කලාකරුවෝ ඇතුළු පිරිස් හිටපු ජනපති හමුවෙති 12-02-18