වගා නොකළ ඉඩම් සියල්ල වගා කළ යුතුයි - ගැසට් නිවේදනය ළඟදීම 11-09-17