පාර්ලිමේන්තු කලබෑගෑනිය අතරතුර අගමැති කෑ ගැසුවේ කාට ද 12-01-18