අපි බලමු කොහොම ද ඒක වෙන්නෙ කියලා - කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල 12-02-18