ජනාධිපති මෛත්‍රී සහ බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිනිය අතර හමුවක් 17-04-18