අපිට තියෙන පහසුකම් අඩුයි - පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් 10-07-18