ජයවර්ධනපුර රෝහලේ හෙද වැඩ වර්ජනය විසඳීමට අද සාකච්ඡාවක් 12-01-18