හිටපු ජනපති සහ සර්ව ආගමික නායකයින් අතර මහනුවරදී හමුවක් 10-03-18