සුළං සමඟ ගසක් කඩා වැටීමෙන් මාතර ගොඩගම දී කාන්තාවක් මරුට 10-07-18