කලහාකාරීව හැසිරුණු අය ඉදිරියේදී දැන ගන්න පුළුවන් වෙයි 10-03-18