දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්.කේ. කසුන්ගේ බිරිඳ රිමාන්ඩ් 11-03-18