26 වසරක් මව් සෙනෙහසින් මිදී දිවි ගෙවූ ෂෙරී. 15-11-17