නිහඬව සිටි 26 දෙනා අගමැති හමුවේ - Hiru News 13-04-18