ස්ථාන දෙකක එල්ල වූ වන අලි ප්‍රහාරවලින් දෙදෙනෙකු මිය යයි. 12-07-18