අනේ මට දුන්නත් මං ගන්නේ නැහැ මං ඒපා කියනවා - ‍ජොන් අමරතුංග 13-03-18