ජනාධිපති ධූර කාලය ගැන කරුණු පැහැදිලි කරමින් නිවේදනයක් 12-01-18