ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාම සතිය ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක් 12-09-17