දැදුරු ඔය අසලදී කැබ් රථයකට යටවී යතුරුපැදි කරුවෙක් මරුට 12-03-18