හාඩි උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ සිසුන් ගොවිපළකට ගාල් කරන තීන්දු 12-03-18