කොළඹට බලපෑ සුළං තත්ත්වයෙන් නිවාස 264 කට හානි - Hiru News 12-07-18