හෙට්ටිවීදියේ වෙඩි තැබීමක් නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු මරුට 09-07-18