කටුගස්තොට පිගාඔයට දමා තිබූ බිළිදෙකුගේ සිරුරක් හමුවෙයි 08-12-17