ආනන්ද අලුත්ගමගේ නාවලපිටිය පොලීසිය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක 11-03-18