හම්බන්තොට සූරියවැව මදුනාගල අලි මෙහෙයුම සාර්ථකව නිමාවට 11-07-18