වැලිගමදී කිසියම් පිරිසක් කළ පහරදීමකින් පුද්ගලයකු මරුට 16-04-18