කොල්ලුපිටියේදී නවීන මෝටර් රථයක් හදිසියේ ගිනිගත් අයුරු 13-01-18