බැඳුම්කර සිද්ධියට සම්බන්ධ අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න 10-01-18