පූජ්‍ය බෙල්ලන්විල විමලරතන නා හිමියන්ට අජරාමර නිවන් සුව..! 09-02-18