පුංචි සිරීපාද භූමියේ ගින්න පාලනයට යුද හමුදාව ත් එක්වෙයි.. 09-07-18