හොරු අල්ලනවා නම් රනිල් රනිල්ව ම අල්ල ගන්න ඕන - විමල් වීරවංශ 12-09-17