ධුර කාලය පිලිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය ගැන ජනපති කියපු දේ 13-01-18