ඡන්දය සාමකාමී වුවත් ඇතැම් ස්ථානවලින් සිදුවීම් කිහිපයක් 12-02-18