මොරගහ කන්ද ව්‍යාපෘතියේ කළුගග ජලාශයේ නිරික්ෂණ චාරිකාවක් 12-07-18