හම්බන්තොටදී ආරක්ෂක අංශ ඇඳුම් සොරා ගැනීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ‍ 14-03-18