හම්බන්තොට වරාය සේවක උපවාසය හේතුවෙන් තව ත් සේවකයෙකු රෝහලට 13-01-18