චන්දිම රාසපුත්‍රගේ නායකත්වය ඇගයීමේ උළෙලක් හම්බන්තොටදී 10-07-18