සමගි පෙරමුණු නායක අසාද් සාලි හා ෆේරියල් අශ්රෆ් අතර හමුවක් 12-09-17