සීගිරි කැටපත් පවුරේ මතු වූ දිලීර ඉවත් කිරීමේ කටයුතු අවසන් 09-02-18