වන අලි උවදුරෙන් හෙම්බත් වී සිටින අබන්පොළ පත්තිනීගම ජනතාව 13-07-18