කඩුවෙල මහා නගර සභාවට එජාප නියොජිතයන් නම් කිරිමේ ගැටලුවක් 12-03-18