සිල් රෙද්දක් බෙදලා හිරේ ගියත් මොකද වෙන්නේ - බැසිල් රාජපක්ෂ 10-09-17