මැතිවරණය සාමකාමීව පැවැත්වීමට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් 09-02-18