පළාත් පාලන ඡන්දයේ ප්‍රතිඵල අනුව පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරියෙන්. 12-02-18