ඇල්ල - වැල්ලවාය මාර්ගයේ රිය අනතුරකින් පිය - පුතු දෙපළක් මරුට 16-04-18