අත්අඩංගුවට ගත් කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට 12-01-18