අපට සැඟවුණු න්‍යාය පත්‍රයක් නැහැ - ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති 13-09-17