වෙන කණ්ඩායමක් ආවොත් මේ නිදහස නැති වෙනවා - රනිල් වික්‍රමසිංහ 09-02-18